ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับอสม. และโรงพยาบาลแม่สอด
ขอเชิญชวนเด็กไทยและเด็กต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด เข้ารับวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ