ข่าวแม่สอด : พิธีมอบบ้านในโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

         ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีผู้ดูแล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
         วันนี้ (1 ก.พ.66) เวลา 11.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีผู้ดูแล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในครอบครัวเปราะบาง จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
         โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายธันย์ปรวัฒน์ ภูริวัฒน์เมธา นายอำเภออุ้มผาง นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
         ด้วยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้เชิญชวนให้เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ จัดโครงการ หรือกิจกรรมการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า หรือประชาชน ที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และขาดปัจจัยในการดำรงชีพ ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากแสนเข็ญ ไร้ที่พึ่ง หรือไร้ที่พักพิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้มีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร
        กิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง จึงได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างบ้านพักอาศัย ให้แก่เด็กกำพร้าที่ยากไร้ไม่มีบ้านพักอาศัย โดยสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค ให้แก่ เด็กหญิงกัลป์ยกร เมธาโชติ อายุ 9 ปี นักเรียนโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนางสาววิภา เมธาโชติ อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นเด็กกำพร้า บิดามารดาเสียชีวิตทั้งหมด
        โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบบ้านพักอาศัย เลขที่ 6/ช หมู่ที่ 2 บ้านเซอทะ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง ให้เด็กผู้ยากไร้ทั้ง 2 ราย ซึ่งเป็นพี่น้องกัน และเป็นครัวเรือนตามกลุ่มเป้าหมาย TPMAP มิติด้านการศึกษาและมิติด้านการมีงานทำและรายได้ เนื่องจากที่พักอาศัยหลังเดิมถูกรื้อถอนตามความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์
         ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะฯ พบปะพูดคุยให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของจำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กตามหลักเกณฑ์ของกองทุนคุ้มครองเด็ก ต่อไป..//
ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก