ข่าวตาก : ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA

          จังหวัดตาก ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการประเมิน และให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
          วันนี้ (3 ก.พ. 66) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการประเมิน และให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมี ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุม ได้รับทราบผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดตาก มีผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับดี สอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส โดยคะแนนภาพรวมจังหวัดตาก (รวม 69 อปท. และจังหวัด) ได้คะแนน 85.61 คะแนน ผลการประเมินระดับ A มากกว่าปี 2564 จำนวน 5.61 คะแนน (ปี 2564 ได้ 80 คะแนน ระดับ B) , จังหวัดตาก (เฉพาะหน่วยงานภูมิภาค 33 แห่ง) ได้คะแนน 92.83 ผลการประเมินระดับ A มากกว่าปี 2564 จำนวน 1.71 คะแนน (ปี 2564 ได้ 91.12 คะแนน ระดับ A)
          จากนั้น เป็นการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด , ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (External Integrity and Transparency Assessment) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (Open.Data.Integrity.and Transparency Assessment) ตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว …//
ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก